You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2003 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 578 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protoko∏u dodatkowego nr 11 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.   .   .   .   .   .   .   . 579 — Porozumienie strasburskie dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporzàdzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione nast´pnie dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 580 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia strasburskiego dotyczàcego mi´dzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego nast´pnie dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581 — IX Porozumienie wykonawcze sporzàdzone w Warszawie dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002—2005 Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Austrii o wspó∏pracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.   .   .   .   .   .   .   .   . 582 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 paêdziernika 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporzàdzonym w Warszawie dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002—2005 Umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Austrii o wspó∏pracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 583 — Porozumienie nicejskie dotyczàce mi´dzynarodowej klasyfikacji towarów i us∏ug dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 584 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia nicejskiego dotyczàcego mi´dzynarodowej klasyfikacji towarów i us∏ug dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 wrzeÊnia 1979 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 585 — Konwencja o prawie w∏aÊciwym dla wypadków drogowych, sporzàdzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 586 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o prawie w∏aÊciwym dla wypadków drogowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 587 — z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4182 588 — z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4184 ROZPORZÑDZENIE 589 — Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, piel´gniarki i po∏o˝nej podstawowej opieki zdrowotnej . . . . . 4184 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 590 — z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02 . . . . . . . . . . . . . . . 4187

Nr 63

4098 4098

4122

4125

4147

4147

4171 4172 4181

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 591 — z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu b∏´dów . . . . . . . . . . . . 4187

Related Interests