You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 marca 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 440 — z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeƒ z bankami z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych   .   .   .   .   . 441 — z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeƒ zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 442 — z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporzàdzanych na elektronicznych noÊnikach informacji   .   .   .   .   .   .   .   . 443 — z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urz´du Komitetu Badaƒ Naukowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 444 — z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2003   .   .   .   .   . 3365 445 — z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporzàdkowania dzia∏alnoÊci oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3382 ROZPORZÑDZENIA: 446 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kszta∏cenia oraz warunków i form realizowania specjalnych dzia∏aƒ opiekuƒczo-wychowawczych w szko∏ach specjalnych zorganizowanych w zak∏adach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy spo∏ecznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3422 447 — Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiej´tnoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3424 448 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 marca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów gospodarczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3428 3337 3356 3363 3364

Nr 51

440
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeƒ z bankami z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133, poz. 1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, poz. 1090, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) szczegó∏owe warunki i tryb rozliczeƒ z bankami z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytu∏u wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, a tak˝e wzory formularzy tych rozliczeƒ; 2) szczegó∏owe zasady rozliczania przez banki Êrodków wp∏acanych przez kredytobiorców na sp∏at´ kredytów mieszkaniowych;

Related Interests