You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 marca 2003 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 374 — z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Mi´dzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2914 ROZPORZÑDZENIA: 375 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinni odpowiadaç eksperci wchodzàcy w sk∏ad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajàcych si´ o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na list´ ekspertów i skreÊlania z niej  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 376 — Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego   .   .   . 377 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek p∏ywajàcych transportu wodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiàzku pobierania op∏aty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 379 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ dla pracowników nieb´dàcych nauczycielami, zatrudnionych w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych prowadzonych przez organy administracji rzàdowej oraz w Biurze UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 380 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk  .   .   . 381 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kontyngentów na przywóz w´gla pochodzàcego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 382 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzàcego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod w´glowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 383 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych w∏aÊciwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badaƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 384 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materia∏ów paszowych wprowadzanych do obrotu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 385 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 386 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 387 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w zwiàzku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, zwiàzków zawodowych i zwiàzków pracodawców w w´z∏owych sprawach publicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 388 — z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2941 389 — z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2942 390 — z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2943

Nr 44

2914 2916 2916 2918

2920 2921 2924 2925 2926 2927 2939 2939

2941

Related Interests