You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 lutego 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 247 — Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartoÊci celnej . . 1969 248 — Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie urz´dów celnych, w których sà dokonywane czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego w zale˝noÊci od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogà byç obejmowane towary. . . . . . . . . . . . . 1970 249 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia stosowania tymczasowej op∏aty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 250 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . 1995 251 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wykazu towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy, na które mogà byç na∏o˝one op∏aty celne dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 252 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wype∏niania oraz katalogów rodzajów przest´pstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych . . . . . . 2030

Nr 30

247
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartoÊci celnej Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Dla ustalania wartoÊci celnej stosuje si´ bie˝àce kursy Êrednie walut obcych w z∏otych, og∏aszane przez Narodowy Bank Polski w tabeli A i B we wtorek poprzedzajàcy okres stosowania tych kursów, niezmiennie w ciàgu dwóch tygodni — od Êrody od godziny 000, do wtorku koƒczàcego okres dwóch tygodni, do godziny 2400. ———————
1)

2. Je˝eli wtorek, o którym mowa w ust. 1, jest dniem ustawowo wolnym od pracy i kursy, o których mowa w ust. 1, nie sà og∏aszane, dla ustalania wartoÊci celnej stosuje si´ ostatnie bie˝àce kursy Êrednie walut obcych w z∏otych og∏oszone przed tym wtorkiem. 3. W przypadku zmiany bie˝àcych kursów Êrednich walut obcych w z∏otych og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski w tabeli A w stosunku do euro lub dolara amerykaƒskiego, w innym dniu tygodnia ni˝ wtorek, o którym mowa w ust. 1, i ka˝dy piàtek, o 3% i wi´cej od kursu dotychczas stosowanego, kursy og∏aszane w tabeli A stosuje si´ od godziny 000 drugiego dnia po dniu, w którym kursy te og∏oszono. § 2. 1. W przypadku transakcji dokonywanych w jednostkach rozliczeniowych, dla ustalania wartoÊci celnej, stosuje si´ bie˝àce kursy Êrednie w z∏otych tych jednostek, og∏aszane przez Narodowy Bank Polski we wtorek poprzedzajàcy okres stosowania tych kursów, niezmiennie w ciàgu dwóch tygodni — od Êrody od godziny 000, do wtorku koƒczàcego okres dwóch tygodni, do godziny 2400.

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.