You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 203 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicà przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materia∏u siewnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 204 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemys∏u tekstylnego   . 205 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego   .   .   .   .   .   . 206 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla niektórych pracowników cywilnych wi´ziennictwa   .   .   .   . 207 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy   .   .   .   .   .   . 208 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodowego oraz w Resortowym OÊrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 209 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w OÊrodku Studiów Wschodnich   . 210 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach paƒstwowej sfery bud˝etowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 211 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery bud˝etowej resortu spraw wewn´trznych i administracji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 212 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej   .   .   . 213 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki   .   .   .   .   .   .   . 214 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie ochrony Êrodowiska, zasobów naturalnych i leÊnictwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 215 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej   .   .   .   . 216 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery bud˝etowej podporzàdkowanych Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 217 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji   .   .   .   .   .   .   .   .   . 218 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie os∏on socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu oraz by∏ych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Nr 25

1690 1691 1691 1696 1697

1700 1701

1702

1703

1705

1706

1707

1708

1710 1710 1710

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 25

— 1690 —

Poz. 203

219 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu   .   .   .   .   .   .   .   .   . 220 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przywrócenia stosowania stawek celnych w ramach plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej   .   .   .   .   . 221 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ po likwidacji Zak∏adu Górniczego „Bytom I” Sp. z o.o.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 222 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów moszczy gronowych i szczegó∏owych wymagaƒ dla tych moszczy   .   .   .   .   .   .   .   . 223 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegó∏owych wymagaƒ organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

1713 1715 1715 1716 1717

203
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicà przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materia∏u siewnego Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 i art. 145 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ kontyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz towaru wymie———————
1)

nionego w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla którego ustanawia si´ obni˝onà zerowà stawk´ celnà. § 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´ stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124). § 3. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci dokonania zg∏oszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 lutego 2003 r. (poz. 203)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENT TARYFOWY ILOÂCIOWY Nr kontyngentu Kod PCN 1209 093301 1209 10 00 0 ex 1209 10 00 0 Wyszczególnienie Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu: — Nasiona buraków cukrowych Nasiona buraków cukrowych polskich odmian Janus, Janina, Jamona, Dojana, Kujawska, Kawejana, Lubelska, Polonez i Korab, reprodukowane za granicà, przeznaczone do uzyskania kwalifikowanego materia∏u siewnego IloÊç (w tonach) 406