You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 lutego 2003 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 145 — Protokó∏ dodatkowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej, sporzàdzony w Wiedniu dnia 30 wrzeÊnia 1997 r., do Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeƒ w zwiàzku z Uk∏adem o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 146 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u dodatkowego mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej, sporzàdzonego w Wiedniu dnia 30 wrzeÊnia 1997 r., do Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeƒ w zwiàzku z Uk∏adem o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE 147 — Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad rachunkowoÊci i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych przez urz´dy skarbowe jako organy podatkowe   .   .   .   .   . OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 148 — z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 989

Nr 15

937

986

986

145
PROTOKÓ¸ DODATKOWY MI¢DZY RZECZÑPOSPOLITÑ POLSKÑ A MI¢DZYNARODOWÑ AGENCJÑ ENERGII ATOMOWEJ, sporzàdzony w Wiedniu dnia 30 wrzeÊnia 1997 r., do Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeƒ w zwiàzku z Uk∏adem o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 30 wrzeÊnia 1997 r. w Wiedniu zosta∏ sporzàdzony Protokó∏ dodatkowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej do Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeƒ w zwiàzku z Uk∏adem o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. Protokó∏ dodatkowy do Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeƒ w zwiàzku z Uk∏adem o nierozprzestrzenianu broni jàdrowej Poniewa˝ Rzeczpospolita Polska (zwana w dalszej treÊci protoko∏u „Polskà”) oraz Mi´dzynarodowa Agencja Energii Atomowej (w dalszej treÊci protoko∏u zwana „Agencjà”) sà stronami Porozumienia w sprawie stosowania zabezpieczeƒ materia∏ów jàdrowych Protocol additional to the Agreement between the Polish People`s Republic and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Whereas the Republic of Poland (hereinafter referred to as ”Poland”) and the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the ”Agency”) are parties to an Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the