You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 109 — Protokó∏ dostosowujàcy aspekty handlowe Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzgl´dnienia przystàpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejàcych uzgodnieƒ preferencyjnych, sporzàdzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. . . . . 110 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em dostosowujàcym aspekty handlowe Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzgl´dnienia przystàpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejàcych uzgodnieƒ preferencyjnych, sporzàdzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 — Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji munikacyjnego, sporzàdzonych w Genewie dnia przez Konferencj´ Pe∏nomocników w Kyoto dnia w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r. . . . . Mi´dzynarodowego Zwiàzku Teleko22 grudnia 1992 r. i poprawionych 14 paêdziernika 1994 r, sporzàdzony . . . . . . . . . . .

Nr 10

601

762

762

112 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Dokumentu poprawek do Konstytucji i Konwencji Mi´dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego sporzàdzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencj´ Pe∏nomocników w Kyoto dnia 14 paêdziernika 1994 r., sporzàdzonego w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

763

109
PROTOKÓ¸ dostosowujàcy aspekty handlowe Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzgl´dnienia przystàpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejàcych uzgodnieƒ preferencyjnych, sporzàdzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. Rzeczpospolita Polska, zwana dalej „Polskà”, z jednej strony, i Wspólnota Europejska, zwana dalej „Wspólnotà”, z drugiej strony, zwa˝ywszy, ˝e Uk∏ad Europejski ustanawiajàcy stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, zwany poni˝ej „Uk∏adem Europejskim”, podpisany zosta∏ w Brukseli 16 grudnia 1991 r. i wszed∏ w ˝ycie 1 lutego 1994 r., zwa˝ywszy, ˝e Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji przystàpi∏y do Unii Europejskiej 1 stycznia 1995 r., zwa˝ywszy, ˝e na mocy artyku∏ów 76, 102 i 128 Aktu Przystàpienia z 1994 r. Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji powinny stosowaç, poczàwszy od 1 stycznia 1995 r., postanowienia umów preferencyjnych zawieranych przez Wspólnot´ z niektórymi krajami trzecimi, wÊród nich z Polskà,