You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 stycznia 2003 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 93 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytu∏ów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegó∏owych zasad i trybu ich uzyskiwania   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy sk∏adanych w post´powaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 95 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty pobieranej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych za udzielenie informacji komornikom sàdowym oraz trybu jej pobierania   .   .   .   .   .   .   .   .   . 96 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç tachografy samochodowe oraz wykresówki   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 97 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia kategorii ˝o∏nierzy rezerwy, których przeznaczenie do s∏u˝by w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 98 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia niektórych odpadów zwierz´cych uznanych za materia∏ szczególnego ryzyka   .   .   .   .   . 99 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu oraz warunków prowadzenia po∏owów w celach sportowo-rekreacyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepieƒ lisów wolno ˝yjàcych przeciwko wÊciekliênie   .   .   .   .   . 101 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania policjantów  .   .   .   .   .   .   .   .   . 102 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie egzaminu ze znajomoÊci przepisów dotyczàcych posiadania broni oraz umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ bronià   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 103 — Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane   .   .   .   .   .   . 104 — Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych   .   .   .   .   .   . 105 — Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierzàt ozdobnych   .   .   .

Nr 8

449

462

470

471

471 472

473 473 474

475 478 479 483

93
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytu∏ów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegó∏owych zasad i trybu ich uzyskiwania Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytu∏ów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegó∏owych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: