You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2870 — z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20984 2871 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu zbywania akcji Skarbu Paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20988 2872 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierajàcych emerytur´ lub rent´ rolniczà, a tak˝e terminów i trybu ich op∏acania . . . . 20992 2873 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu post´powania Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego w razie stwierdzenia ich niezgodnoÊci . . . . 20995 2874 — z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie Êrodków przymusu bezpoÊredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 20995 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 2875 — z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk oraz mno˝ników do ustalenia sk∏adników wynagrodzenia w s∏u˝bie zagranicznej . . 21000 2876 — z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim . . . . . . . . 21001 2877 — z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu oraz warunków udzielania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej przys∏ugujàcych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏kowi Sejmu, Marsza∏kowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, ma∏˝onkom tych osób oraz cz∏onkom rodzin b´dàcym na ich utrzymaniu . . . . . . . . . . 21001 ROZPORZÑDZENIA: 2878 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podzia∏u cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego w roku 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21002 2879 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okr´tów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposa˝enia i sprz´tu jednostek wojskowych, a tak˝e wyposa˝enia i sprz´tu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewn´trznych i administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 21007 2880 — Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynnoÊci niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa oraz sposobu dokumentowania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych . . . . . . . . . . . . . . 21009 2881 — Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne . . . . . 21021

Nr 286 *

)

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

———————
*) Ostatni numer w 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 286

— 20984 —

Poz. 2870

2882 — Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej dochodami w∏asnymi na wydatki zwiàzane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 21022 2883 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadajàcym prawa jazdy wydane przez niektóre paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21024 2884 — Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wydawania uprawnieƒ do kierowania pojazdami . . . . . . . . . . . . 21024 2885 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wspó∏czynnika Êredniej wydajnoÊci d∏ugiego w∏ókna lnianego, krótkiego w∏ókna lnianego oraz w∏ókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi w∏óknistych na rok gospodarczy 2004/2005 . . . 21029 2886 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych w handlu zwierz´tami . . . 21030 2887 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadectw zdrowia byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz b´dàcych przedmiotem handlu . 21030 2888 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sàdowego i Gospodarczego i wysokoÊci op∏at za zamieszczenie w nim og∏oszenia lub obwieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . 21031 2889 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochony Rzàdu . . . 21031

2870
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W zakresie ustalonym w planie rozwoju obszarów wiejskich, rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, zwanej dalej „p∏atnoÊcià dla gospodarstwa niskotowarowego”, oraz przestrzenny zasi´g wdra˝ania tego dzia∏ania. § 2. P∏atnoÊç dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana: 1) do wysokoÊci limitu stanowiàcego równowartoÊç w z∏otych kwoty w euro okreÊlonej w planie rozwoju obszarów wiejskich na wspieranie gospodarstw niskotowarowych; 2) wed∏ug kolejnoÊci otrzymania przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanà dalej „Agencjà”, wniosków o przyznanie p∏atnoÊci dla gospodarstwa niskotowarowego, zwanych dalej „wnioskami”. § 3. 1. P∏atnoÊç dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana producentowi rolnemu, który: 1) jest osobà fizycznà; 2) prowadzi∏, przez okres co najmniej 3 lat przed dniem z∏o˝enia wniosku, dzia∏alnoÊç rolniczà w zakresie produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej, w tym produkcji materia∏u siewnego, szkó∏karskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roÊlin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materia∏u zarodowego ssaków, ptaków i owadów u˝ytkowych, produkcji zwierz´cej typu przemys∏owego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb;

Related Interests