You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 2843 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdaƒ, sporzàdzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2844 — Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia wzorów sprawozdaƒ z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004—2006 . . . 2845 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdaƒ z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2846 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 284

20451 20583 20759

20838

2843
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdaƒ, sporzàdzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. OkreÊla si´ dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanego dalej „Programem”, wzory okresowych, rocznych i koƒcowych sprawozdaƒ z realizacji: 1) projektu wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z wy∏àczeniem projektów realizowanych w ramach Dzia∏ania 3.4 — Mikroprzedsi´biorstwa, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
———————— 1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) projektu wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Dzia∏ania 3.4 — Mikroprzedsi´biorstwa, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia; 3) projektu wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia; 4) Dzia∏ania 3.4 — Mikroprzedsi´biorstwa, wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia; 5) Dzia∏ania wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia; 6) Programu w województwie, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia; 7) Programu, stanowiàcy za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner