DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2802 — z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych . 20244

Nr 282

ROZPORZÑDZENIA: 2803 — Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20246 2804 — Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytu∏u zwolnienia z podatku od nieruchomoÊci w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20248 2805 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych . . . . . . . . . . . . . 20251 2806 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ . . . . . . . . . 20251 2807 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksi´gi przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . 20257 2808 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20258 2809 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zg∏oszeƒ INTRASTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20259 2810 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w zakresie jakoÊci handlowej soków i nektarów owocowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20282 2811 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej zwierzàt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierzàt do celów hodowlanych . . . 20282 2812 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleƒ na kierowanie stajnià wyÊcigowà, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo˝enie) koni oraz pe∏nienie funkcji s´dziego wyÊcigowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20292 2813 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badaƒ kontrolnych zaka˝eƒ zwierzàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20294 2814 — Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à . . . . . . . . . . . . 20297 2815 — Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badaƒ lekarskich oraz cz´stotliwoÊci ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia, ubiegajàcych si´ o przyznanie licencji albo posiadajàcych licencj´ na amatorskie uprawianie okreÊlonej dyscypliny sportu . . . . . . . . . . 20320