You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 2772 — z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20145 2773 — z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwa∏y Nr 90 — zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyj´cia Mongolii jako kraju operacji, podj´tej przez Rad´ Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r. . . . . . 20145 2774 — z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 20145 2775 — z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20146 2776 — z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt . . . . 20147 . 20152

Nr 281

2777 — z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej

2778 — z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20153 2779 — z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przys∏ugujàcej w zwiàzku z odstàpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego . . . . . . . . . . 20153 2780 — z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo przewozowe . . . . . . 20156

2781 — z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 20157 2782 — z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . 20165 2783 — z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw . . 20168 2784 — z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20174 2785 — z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci oraz ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . 20184 2786 — z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . 20186 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2787 — z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia morskich i sta∏ych lotniczych przejÊç granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejÊcia . 20186 2788 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Paƒstwowej do Wspó∏pracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) . . . . . . . . 20187

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 281

— 20144 —

2789 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z bud˝etu paƒstwa Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanych Êwiadczeniobiorcom innym ni˝ ubezpieczeni . 20188 2790 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badaƒ, wydawania orzeczeƒ lub zaÊwiadczeƒ zwiàzanych z orzekaniem o niezdolnoÊci do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepe∏nosprawnoÊci, ustalaniem uprawnieƒ w ramach ubezpieczeƒ spo∏ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20194 ROZPORZÑDZENIA: 2791 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej . . . . . . . . . . . . . 20196 2792 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do drobiu i jaj wyl´gowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20196 2793 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sàdowego . . . . . . . . . . . . . 20197 2794 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia regulaminu organizacji i dzia∏ania sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich przy Prezesie Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty . . . . . . . . . . . . . . . . 20214 2795 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . 20217 2796 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sàdów grodzkich oraz zmiany rozporzàdzenia w sprawie utworzenia sàdów grodzkich . 20233 2797 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych . . . . . . . . 20235 2798 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sàdu Okr´gowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz zmiany rozporzàdzenia w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20237 2799 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . 20239 2800 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste . . . . . . . 20240 2801 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych . . . 20241