You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2756 — z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie rycza∏tu z tytu∏u zajmowania lokalu mieszkalnego przez ˝o∏nierzy odbywajàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà oraz ich ma∏˝onków . . . . 2757 — z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie post´powania przy stosowaniu Êrodków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujàcych si´ do wezwaƒ paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym . . . . . . . . . . 2758 — z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska . . . . . 2759 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2760 — z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylajàce rozporzàdzenie zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn . . . . ROZPORZÑDZENIA: 2761 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia wzorów deklaracji, zeznania, oÊwiadczenia oraz informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . 2762 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do Êwiadczonych us∏ug pocztowych zwiàzanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i dor´czaniem przesy∏ek podlegajàcych ustawowemu zwolnieniu z op∏at pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2763 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . 2764 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urz´dów celnych w∏aÊciwych w sprawach mi´dzynarodowego obrotu odpadami . . 2765 — Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyp∏aconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub poÊredniemu odbiorcy, obowiàzujàcej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2766 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego . . . . . . . . . 2767 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie po∏àczenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Genera∏a Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym . . . 2768 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania regulacyjnego przed Mi´dzykoÊcielnà Komisjà Regulacyjnà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2769 — Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badaƒ diagnostycznych poza granicami kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19915 19917 19919 19953 19954

Nr 279

19954

19999 20003 20010

20017 20020 20020 20021 20024

2756
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie rycza∏tu z tytu∏u zajmowania lokalu mieszkalnego przez ˝o∏nierzy odbywajàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà oraz ich ma∏˝onków Na podstawie art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) wysokoÊç rycza∏tu, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-