DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 grudnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2666 — z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zap∏aty za akcje nabywane od Skarbu Paƒstwa . . . . . . . . . 18796 2667 — z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków sp∏aty nale˝noÊci za korzystanie z przedsi´biorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18797 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2668 — z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Teresin w województwie mazowieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . 18798 ROZPORZÑDZENIA: 2669 — Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodr´bnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18799 2670 — Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) . . . . . 18810 2671 — Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich . . . . . . . . 18810 2672 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18812 2673 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy . . . . 18832 2674 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymiany praw jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18832 2675 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków technicznych dla toru wyÊcigowego . . . . . . . . . . . . . 18833 2676 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby . . . . . . . . . . . . 18836 2677 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegó∏owych warunków wykonywania rybo∏ówstwa morskiego . . . . . . . . . . . 18839 2678 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporzàdzania informacji o kandydacie do obj´cia stanowiska s´dziowskiego . . . . . . . . 18839 2679 — Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zak∏adów psychiatrycznych i zak∏adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a tak˝e warunków zabezpieczenia zak∏adów dla osób pozbawionych wolnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18840 2680 — Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kszta∏cenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18853 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2681 — z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników . . . . . . . . . . . . 18868

Nr 269