DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 listopada 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 2533 — z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . 17744 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2534 — z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) . . . . . 17762 2535 — z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia, stosowania i udost´pniania krajowego rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego kraju oraz zwiàzanych z tym obowiàzków organów administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . 17763 2536 — z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Stra˝y Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników S∏u˝by Parków Krajobrazowych . . . . . . . . 17763 2537 — z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobów i trybu post´powania przy u˝yciu broni bojowej przez funkcjonariusza Stra˝y Parku . . . . . . . . . . . . . 17767 ROZPORZÑDZENIA: 2538 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17768 2539 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . 17770 2540 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . 17772 2541 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17774 2542 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego . . 17776 2543 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . 17778 2544 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . 17780 2545 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . 17782 2546 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie S∏upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . 17784

Nr 254

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 254

— 17744 —

Poz. 2533

2547 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17786 2548 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . 17788 2549 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WIS¸OSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17790 2550 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Wa∏brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17792 2551 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Warmiƒsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17794 2552 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiàzków zarzàdzajàcych tymi lotniskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17796 2553 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17797 2554 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartoÊci planu do tego dzia∏ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17803 OBWIESZCZENIE PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2555 — z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. . . . . . . 17812

2533
USTAWA z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. ———————
1)

Nr 54, poz. 654, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Niniejsza ustawa dokonuje: 1) wdro˝enia dyrektywy 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spó∏ek dominujàcych i spó∏ek zale˝nych ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 7 z 13.01.2004) oraz dyrektywy 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 2003/49/WE w odniesieniu do mo˝liwoÊci stosowania przez niektóre paƒstwa cz∏onkowskie okresów przejÊciowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nale˝noÊci licencyjnych mi´dzy powiàzanymi spó∏kami ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 157 z 30.04.2004); 2) zmiany ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546 i Nr 171, poz. 1800 i Nr 210, poz. 2135.