You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 listopada 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 2455 — z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowa˝noÊci dokumentów o wykszta∏ceniu, stopniach i tytu∏ach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. . . . . . . . . . . 17292 2456 — z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Ludowej Republiki Bu∏garii o wzajemnym uznawaniu równowa˝noÊci dokumentów o wykszta∏ceniu i przyznawaniu stopni i tytu∏ów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bu∏garii, podpisanego w Sofii dnia 28 paêdziernika 1977 r. . . . . . . . . . . . 17292

Nr 245

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 2457 — z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego przez funkcjonariuszy Stra˝y Parku oraz przydzia∏u, przechowywania i ewidencji tych Êrodków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17292

ROZPORZÑDZENIA: 2458 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, trybu przyznawania i wyp∏acania stypendium ministra za osiàgni´cia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia sportowe . . . . . 17297 2459 — Ministrów Infrastruktury, Ârodowiska, Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie os∏ony meteorologicznej lotnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17304 2460 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 paêdziernika 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozk∏adania na raty nale˝noÊci przys∏ugujàcych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17311 2461 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia zrycza∏towanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bie˝àce funkcjonowanie placówki rodzinnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17313 2462 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie form wspó∏pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskowà Inspekcjà Weterynaryjnà . . . 17314 2463 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie ,,OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa P∏odów Rolnych’’ w Pleszewie . . . . 17315 2464 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . 17315 2465 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17319