DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 listopada 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 2443 — Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporzàdzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17228 2444 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. . 17236 2445 — Konwencja mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Libaƒskà w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, podpisana w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. . . 17237 2446 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Libaƒskà w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. . . . 17259 2447 — Umowa ramowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Arabii Saudyjskiej o wspó∏pracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, m∏odzie˝y i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 paêdziernika 2003 r. . . 17259 2448 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy ramowej mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Arabii Saudyjskiej o wspó∏pracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, m∏odzie˝y i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 paêdziernika 2003 r. . . 17263 2449 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wspó∏pracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 wrzeÊnia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17263 2450 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o wspó∏pracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 wrzeÊnia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17269 2451 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . 17269 2452 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . 17278 ROZPORZÑDZENIA: 2453 — Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach . . . . . 17278 2454 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17279

Nr 244