You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 listopada 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 2426 — z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny i ustawy — Kodeks karny wykonawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17180 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2427 — z dnia 29 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego s´dziów sàdów powszechnych, asesorów i aplikantów sàdowych oraz stawek dodatku funkcyjnego s´dziów . . . . . . . . . 17182 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 2428 — z dnia 26 paêdziernika 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej w Warszawie statusu paƒstwowego instytutu badawczego . 17183 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 2429 — z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu urz´dowi Komitetu Integracji Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . 17184 2430 — z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim . . . . . . . . . . . . . . 17185 ROZPORZÑDZENIA: 2431 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 paêdziernika 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów . . . 2432 — Ministra Infrastruktury z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2433 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa . . . . . . . . . 2434 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2435 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”, w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” . . . . 2436 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich dzia∏ajàcych przy Sàdzie Okr´gowym w Gdaƒsku . . . . . . . . . . . . 2437 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ∏awników izb morskich . 2438 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagaƒ technicznych dla urzàdzeƒ rejestrujàcych obraz i dêwi´k . . . . . . . . . . . . 2439 — Ministra Ârodowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierzàt ∏ownych w otulinie Drawieƒskiego Parku Narodowego . . . . . . . 2440 — Ministra Zdrowia z dnia 29 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych . . . . . OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2441 — z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o miarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17209 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 2442 — z dnia 3 listopada 2004 r. sygn. akt K 18/03 . . . . . . . . . . . . . 17224 17186 17188 17189 17190

Nr 243

17191 17203 17203 17204 17206 17207