You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 listopada 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 2372 — z dnia 25 paêdziernika 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzy˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16843 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 2373 — z dnia 25 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania ˚andarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . 16853 2374 — z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ciepielów w województwie mazowieckim . . . . . . . . . . . . . . . 16854 ROZPORZÑDZENIA: 2375 — Ministra Infrastruktury z dnia 14 paêdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do ich wydawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2376 — Ministra Infrastruktury z dnia 19 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377 — Ministra Kultury z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, majàcych wartoÊç historycznà lub artystycznà . . . . . 2378 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty p∏atnoÊci producentom surowca tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dop∏aty z tytu∏u produkcji suszu paszowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2380 — Ministra Ârodowiska z dnia 20 paêdziernika 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierzàt ∏ownych w otulinie Pieniƒskiego Parku Narodowego . . . . . 2381 — Ministra Zdrowia z dnia 18 paêdziernika 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 2382 — z dnia 25 paêdziernika 2004 r. sygn. akt SK 33/03 . 2383 — z dnia 26 paêdziernika 2004 r. sygn. akt SK 7/04 . 2384 — z dnia 27 paêdziernika 2004 r. sygn. akt SK 1/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16888 . 16888 . 16889

Nr 237

16855

16861 16861 16862 16863 16886 16887

2372
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 paêdziernika 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzy˝a Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzy˝u (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Zatwierdza si´ statut Polskiego Czerwonego Krzy˝a, uchwalony w dniu 19 czerwca 2004 r. 2. Tekst statutu Polskiego Czerwonego Krzy˝a stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia. § 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzy˝a (Dz. U. Nr 42, poz. 182). § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Related Interests