You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 paêdziernika 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 236

USTAWY: 2351 — z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. . . . . . . . 16769 2352 — z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. . . . . . . . . . . . 16769 2353 — z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczàcego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Mi´dzynarodowego OÊrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporzàdzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. . . . . 16769 2354 — z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporzàdzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16770 2355 — z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników . . . 16770 2356 — z dnia 24 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego . . . . . . . . . . 16771

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2357 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizacj´ bran˝owych projektów promocyjnych w zakresie eksportu . . . . . . . . . 16776 2358 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizacj´ niektórych przedsi´wzi´ç w zakresie promocji i wspierania eksportu . . . . . . 16783 2359 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizacj´ przedsi´wzi´ç wydawniczych promujàcych eksport . . . . . . . . . . . 16788 2360 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . 16793
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 236

— 16768 —

2361 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych . . . . . . . . 16813 2362 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . 16818 2363 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków realizacji w 2005 r. Rzàdowego Programu „Posi∏ek dla potrzebujàcych” . . . . . . . . . . . 16818 2364 — z dnia 26 paêdziernika 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zwiàzanych z czynnoÊciami bankowymi, sporzàdzanych na elektronicznych noÊnikach informacji . . . . . . . . . 16820

ROZPORZÑDZENIA: 2365 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 paêdziernika 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16821 2366 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 paêdziernika 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia op∏at za u˝ywanie lokalu mieszkalnego i op∏at poÊrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zu˝ycia wyposa˝enia i urzàdzeƒ technicznych w lokalach mieszkalnych . . . . . . . . . . . 16827 2367 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16829 2368 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 paêdziernika 2004 r. w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16829 2369 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu . . . . . . . . . 16834 2370 — Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie post´powania w celach naukowych ze Êrodkami odurzajàcymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16839

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 2371 — z dnia 19 paêdziernika 2004 r. sygn. akt K 1/04 . . . . . . . . . . . . 16840