You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 paêdziernika 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2317 — z dnia 13 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16315 ROZPORZÑDZENIA: 2318 — Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 2319 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 paêdziernika 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym . . . . . . . . . 2320 — Ministra Infrastruktury z dnia 20 paêdziernika 2004 r. w sprawie po∏àczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa In˝ynieryjnego „Hydrobudowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . 2321 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów — publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbà chorych — publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej . . . . . 2322 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 paêdziernika 2004 r. w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokoÊci op∏aty za opiniowanie planu nawo˝enia . . . . . 2323 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie chowu lub hodowli zwierzàt akwakultury oraz rozrodu ryb . . . . . . . . . . . 2324 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 paêdziernika 2004 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru Êwiƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2325 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych . . . . . 2326 — Ministra Zdrowia z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie sposobów dope∏nienia obowiàzku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów . . . . . . . . 2327 — Ministra Zdrowia z dnia 12 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç lokal podmiotu wykonujàcego czynnoÊci z zakresu zaopatrzenia w Êrodki pomocnicze i wyroby medyczne b´dàce przedmiotami ortopedycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 2328 — z dnia 12 paêdziernika 2004 r. sygn. akt K 31/02 2329 — z dnia 12 paêdziernika 2004 r. sygn. akt P 22/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16361 . 16362 16316 16340 16342 16343 16344 16345 16347 16354 16355

Nr 231

16359

2317
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. Nr 38, poz. 422 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 541) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub, dzia∏ajàcy z jego upowa˝nienia, Prezes Rzàdowego Centrum Legislacji.”;

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287 i Nr 179, poz. 1845.