DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 paêdziernika 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 2238 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci, podpisana w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r. . . . . . 2239 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci, podpisanej w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r. . . . . . . . . . 2240 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Indii dotyczàca wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. . . . . 2241 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Indii dotyczàcej wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. . . . . . . . . 2242 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki ¸otewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r. . . 2243 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki ¸otewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r. . . . . . . 2244 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà S∏owackà o u∏atwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2245 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà S∏owackà o u∏atwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. . . ROZPORZÑDZENIA: 2246 — Ministra Finansów z dnia 30 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu Êrodków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15626 2247 — Ministra Finansów z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów majàcych znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiàzanych do ich przechowywania . . 15628 2248 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia . 15630 15583 15590 15591 15597 15597 15613 15613 15626

Nr 221

2238
UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci, podpisana w Warszawie dnia 18 lipca 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 18 lipca 2003 r. zosta∏a podpisana w Warszawie Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci, w nast´pujàcym brzmieniu: Przek∏ad UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o wspó∏pracy w dziedzinie obronnoÊci Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Albanii, zwane dalej „Stronami”; AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Albania concerning co-operation in the field of defence The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Albania, hereinafter referred to as „Parties”,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful