You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 paêdziernika 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 2191 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przep∏ywu pracowników mi´dzy obu paƒstwami, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2192 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przep∏ywu pracowników mi´dzy obu paƒstwami, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2193 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2194 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r. . . 2195 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Estoƒskiej o wspó∏pracy w zakresie zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej oraz innej przest´pczoÊci, podpisana w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. . . . . . . . . 2196 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Estoƒskiej o wspó∏pracy w zakresie zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej oraz innej przest´pczoÊci, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . 2197 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej, podpisana w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 2198 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej, podpisanej w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . 2199 — Porozumienie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej w sprawie wspó∏pracy wojskowo-technicznej, podpisane w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej w sprawie wspó∏pracy wojskowo-technicznej, podpisanego w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201 — Protokó∏ kartageƒski o bezpieczeƒstwie biologicznym do Konwencji o ró˝norodnoÊci biologicznej, sporzàdzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. . . . . . . 2202 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u kartageƒskiego o bezpieczeƒstwie biologicznym do Konwencji o ró˝norodnoÊci biologicznej, sporzàdzonego w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. . . . . . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2203 — z dnia 21 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie stawek p∏atnoÊci dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wyp∏aty . . . . . . . . . . . . . . . 15301 2204 — z dnia 4 paêdziernika 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad . . . . . . . 15307 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2205 — z dnia 30 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Mi´dzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15307 ROZPORZÑDZENIA: 2206 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ . . . . . . . . 15308 2207 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach wojskowych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych zwolnionych ze s∏u˝by . . . . . 15325

Nr 216

15236

15241 15242 15249 15250

15256 15257

15264 15264

15271 15271 15299