You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 wrzeÊnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 2135 — z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14675 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 2136 — z dnia 21 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny . . . . . . . 14748 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2137 — z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywilnej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó∏owych zasad ustalania i wyp∏acania innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej . . 14756 ROZPORZÑDZENIE 2138 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szko∏ach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . 14756

Nr 210

2135
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych1) DZIA¸ I Przepisy ogólne Rozdzia∏ 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaÊnienia okreÊleƒ ustawowych Art. 1. Ustawa okreÊla: 1) warunki udzielania i zakres Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych; 2) zasady i tryb finansowania Êwiadczeƒ, o których mowa w pkt 1; 3) zadania w∏adz publicznych w zakresie zapewnienia równego dost´pu do Êwiadczeƒ, o których mowa w pkt 1;

———————— 1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´ z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, ustaw´ z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora, ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustaw´ z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu, ustaw´ z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustaw´ z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach, ustaw´ z dnia 6 grudnia 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug ratownictwa medycznego, ustaw´ z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.