You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 wrzeÊnia 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 202

USTAWY: 2065 — z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 14160 2066 — z dnia 30 lipca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Wschodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14160 2067 — z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14160 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 2068 — z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych i Êwiadczeƒ otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujàcych zadania poza granicami paƒstwa . . . . . . . . . . . . . 14162 ROZPORZÑDZENIA: 2069 — Ministra Finansów z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu Êrodków na prefinansowanie Sektorowego Progamu Operacyjnego Transport . . . . . . 2070 — Ministra Finansów z dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu Êrodków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dla wyposa˝enia technicznego stosowanego przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej z substancjami kontrolowanymi . . . . . . . . . . . . . . . 2072 — Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego . . . . . . . . . 2073 — Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach . . . . . . . . . . . . . . . . 2074 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dotyczàcych treÊci etykiety-instrukcji stosowania Êrodka ochrony roÊlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dla roÊlin, produktów roÊlinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ Phytophthora ramorum . . . . . . . . . 2076 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy . . . . . . . . . 2077 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych cz∏onkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 — Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci kaucji na opakowania jednostkowe niektórych Êrodków niebezpiecznych . . . . . . . . . . . 2079 — Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badaƒ lekarskich oraz zabiegów sanitarnych cia∏a i odzie˝y cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 2080 — z dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. sygn. akt SK 10/04 . . . . . . . . . . . . . 14181 14164 14165 14167 14169 14173 14175

14177 14177

14179 14179 14180