You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 wrzeÊnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 2014 — z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdaƒ o zaleg∏ych nale˝noÊciach przedsi´biorców z tytu∏u Êwiadczeƒ na rzecz sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 13851 2015 — z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu wspó∏dzia∏ania inspektorów rybo∏ówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej, organami Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej, Stra˝y Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej . . . 13875 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2016 — z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokoÊci oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyró˝nione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dzia∏alnoÊç naukowà, naukowo-technicznà lub artystycznà . . . . . . . 13877 ROZPORZÑDZENIA: 2017 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏acania oraz umarzania kredytów i po˝yczek studenckich, wysokoÊci kredytu studenckiego i po˝yczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywania odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich oraz wysokoÊci oprocentowania po˝yczki i kredytu studenckiego sp∏acanego przez po˝yczkobiorc´ lub kredytobiorc´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów wyposa˝enia i doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy . . . . . . . . . . . . 2019 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie sk∏adania wniosku o wydanie licencji detektywa . . . . . . . . . . . .

Nr 196

13880

13889 13893 13894

2014
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdaƒ o zaleg∏ych nale˝noÊciach przedsi´biorców z tytu∏u Êwiadczeƒ na rzecz sektora finansów publicznych Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) zakres sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawà”, w tym: a) okresowych sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej, b) sprawozdaƒ o pomocy udzielonej na du˝e projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy; 2) zakres sprawozdaƒ o zaleg∏ych nale˝noÊciach przedsi´biorców z tytu∏u Êwiadczeƒ na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy; 3) okresy sprawozdawcze; 4) terminy sk∏adania sprawozdaƒ; 5) wzory formularzy sprawozdaƒ. § 2. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje si´ nast´pujàce informacje: 1) nazw´ i siedzib´ podmiotu udzielajàcego pomocy; 2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielajàcego pomocy (NIP); 3) podstaw´ prawnà udzielonej pomocy publicznej;

Related Interests