DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 wrzeÊnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1980 — z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszàcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz´dowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r. . . . 13752 1981 — z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Paƒstw Cz∏onkowskich Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. . . . . . . . . . . . 13752 1982 — z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protoko∏u Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne, przyj´tego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13752 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1983 — z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych formach . . . . . . . . . . . . . 13753 1984 — z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdaƒ beneficjentów pomocy publicznej . 13758 ROZPORZÑDZENIA: 1985 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kszta∏cenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie organizacji kszta∏cenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajàcych za granicà . . . . 1987 — Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wy∏aniania przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych wchodzàcych w sk∏ad komitetu sterujàcego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 — Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta∏cajàcych dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne . . . . . . . . . . . . 1990 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla gabinetów weterynaryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla przychodni weterynaryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla lecznic weterynaryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla klinik weterynaryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych . . . . . . . . . . . . 1995 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia ewidencji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt oraz otrzymywania z niej wypisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty za wpis do ewidencji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt . . . . . . . . . 1997 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badaƒ zawartoÊci t∏uszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartoÊci t∏uszczu w mleku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków porozumienia mi´dzy organem powiatu lub gminy a wojewodà w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji . . . . . . .

Nr 194

13777 13781 13786

13787 13788 13794 13795 13796 13798 13800 13802 13803 13803

13804

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 194

— 13752 —

Poz. 1980, 1981 i 1982

1999 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydzia∏u, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez stra˝e gminne (miejskie) . . . . . . . . . . . . . . . 2000 — Ministra Ârodowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci zrycza∏towanego kosztu post´powania negocjacyjnego . . . . . . 2001 — Ministra Ârodowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zrycza∏towanej wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji negocjacyjnej . . . . 2002 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zg∏oszenia o wpis do rejestru . . . . . . . . . OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 2003 — z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. o sprostowaniu b∏´dów . . . . . . . . . . .

13804 13811 13811 13812

. 13818

1980
USTAWA z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszàcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz´dowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji znoszàcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz´dowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1981
USTAWA z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Paƒstw Cz∏onkowskich Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Paƒstw Cz∏onkowskich Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1982
USTAWA z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protoko∏u Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne, przyj´tego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne, przyj´tego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski