You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 wrzeÊnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 1972 — Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 4 wrzeÊnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 wrzeÊnia 2001 r. 1976 — Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. 1978 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. . . . . . . 1979 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Federalnà Niemiec o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. . . . . . .

Nr 193

13679

13699 13699 13709

13709

13733 13734

13748

1972
KONWENCJA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 15 sierpnia 2001 r. zosta∏a podpisana w Damaszku Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w nast´pujàcym brzmieniu: KONWENCJA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Syryjskiej Republiki Arabskiej, CONVENTION between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Syrian Arab Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income The Government of the Republic of Poland and the Government of the Syrian Arab Republic,