You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1922 — z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych . . . 1923 — z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszàcej si´ do ekstradycji mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Dublinie dnia 27 wrzeÊnia 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 — z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej, sporzàdzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protoko∏u do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporzàdzonego w Luksemburgu dnia 16 paêdziernika 2001 r. . . . . . . . . . . 1925 — z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa˝eniu pos∏ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 1926 — z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sàdom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i Êwi´tokrzyskiego nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Wojewódzkich Sàdów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie . . . . . . . . . . . . . 13276 1927 — z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sàdów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . 13277 1928 — z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk s´dziowskich w Naczelnym Sàdzie Administracyjnym . . . . . . . . 13277 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1929 — z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13278 1930 — z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaÊwiadczeƒ o pomocy de minimis . . . . 13284 ROZPORZÑDZENIA: 1931 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników uczelni paƒstwowych . . . . . . . . 1932 — Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia wzoru informacji o Êrodkach zgromadzonych przez oszcz´dzajàcego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania . . . . . . . . . . . . . 1933 — Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wyp∏aty z indywidualnego konta emerytalnego . . . . . 1934 — Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dzia∏alnoÊci kantorowej . . . . . . . . . . . . . . 1935 — Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkni´tego niepodlegajàcych wprowadzeniu do publicznego obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . 1936 — Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niaç fundusze rynku pieni´˝nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci akredytacji wykonawcom us∏ug doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych us∏ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13268 13274

Nr 187

13275 13275

13286 13293 13296 13303 13305 13308

13309

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 187

— 13268 —

Poz. 1922

1938 — Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia wykazu paƒstw, w których wydane zaÊwiadczenia o spe∏nieniu wymogu zdolnoÊci zawodowej uznawane sà przez dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej . . . . . . . . . . 1939 — Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia wykazu paƒstw, w których wydane Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej uznawane sà przez dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 1940 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia zadaƒ samorzàdu województwa, które mogà byç dofinansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych . . . . . . . . . . . . . 1941 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartoÊci planu do tego dzia∏ania . . 1942 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Agencji NieruchomoÊci Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . 1943 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wspó∏pracy Policji ze stra˝ami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta G∏ównego Policji nadzoru nad dzia∏alnoÊcià stra˝y . .

13312 13313 13313 13316 13331 13333

1922
USTAWA z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie imprez masowych Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustawa okreÊla: 1) warunki bezpieczeƒstwa imprez masowych, 2) tryb wydawania zezwoleƒ na przeprowadzanie imprez masowych, 3) zasady odpowiedzialnoÊci organizatorów imprez masowych za szkody wyrzàdzone w miejscu i w zwiàzku z organizacjà imprezy masowej, 4) zasady odpowiedzialnoÊci organizatorów imprez masowych i ich uczestników w przypadku naruszenia przez nich przepisów ustawy, 5) uprawnienia organizatorów masowych imprez sportowych zwiàzane z ich organizacjà, 6) zasady post´powania przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa masowych imprez sportowych.”, b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa masowych imprez sportowych odbywa si´ w celu zapobiegania oraz zwalczania przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych z tymi imprezami. 4. Przetwarzanie informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa masowych imprez sportowych odbywa si´ zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez obowiàzku informowania osób, których one dotyczà.”; 2) w art. 2 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: „2. W zakresie okreÊlonym w rozdziale 3a ustaw´ stosuje si´ do organów administracji rzàdowej i samorzàdowej, paƒstwowych jednostek organizacyjnych, zwiàzków i klubów sportowych, w∏aÊcicieli obiektów sportowych, organizatorów imprez masowych oraz organizatorów podró˝y i pobytu w zakresie, w jakim realizujà zadania zwiàzane z organizowaniem masowych imprez sportowych.”; 3) w art. 3: a) po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b i 1c w brzmieniu: „1b) masowej imprezie sportowej — nale˝y przez to rozumieç imprez´ masowà majàcà na celu wspó∏zawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, 1c) czasie trwania imprezy masowej — nale˝y przez to rozumieç okres od chwili udost´pnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu,”, b) w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu: