You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 sierpnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1809 — z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . 12119 ROZPORZÑDZENIA: 1810 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania, oprocentowania, sp∏aty, rozk∏adania na raty i umarzania po˝yczek dla osób niepe∏nosprawnych . . . . . . . . . . . . . 12148 1811 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych . . . 12149 1812 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych w 2004 r. i ich podzia∏u mi´dzy jednostki ochrony przeciwpo˝arowej dzia∏ajàce w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego . 12150

Nr 174

1809
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt, zwane dalej „programem rolnoÊrodowiskowym”, obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej „Planem”, a tak˝e przestrzenny zasi´g wdra˝ania tego dzia∏ania. 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „p∏atnoÊcià rolnoÊrodowiskowà”, jest udzielana do wysokoÊci limitu stanowiàcego równowartoÊç w z∏otych kwoty w euro przewidzianej w Planie, w ramach nast´pujàcych pakietów: 1) rolnictwa zrównowa˝onego; 2) rolnictwa ekologicznego; 3) utrzymania ∏àk ekstensywnych; 4) utrzymania pastwisk ekstensywnych; 5) ochrony gleb i wód; 6) tworzenia stref buforowych; 7) ochrony lokalnych ras zwierzàt gospodarskich. 3. Pakiety mogà dzieliç si´ na warianty. W ramach pakietów lub wariantów wyodr´bnia si´ zadania. Zadania sà realizowane w cyklu rocznym. 4. Wykaz pakietów, wariantów i zadaƒ okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. § 2. 1. P∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu, który prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà w gospodarstwie rolnym o powierzchni wynoszàcej co najmniej 1 ha u˝ytków rolnych i zobowià˝e si´ do: