DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 sierpnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1786 — z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji oraz op∏aty prowizyjnej od por´czenia i gwarancji . . . . . . . . . . . 1787 — z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadaƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1788 — z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów . . . . . . . . . . . . . 1789 — z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Zwalczania Nieprawid∏owoÊci Finansowych na Szkod´ Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 1790 — Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokumentacji zwiàzanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych . . 1791 — Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk . . 1792 — Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów zwiàzanych z okreÊleniem tras przejazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie okreÊlenia gatunków roÊlin, dla których badanie OWT przeprowadza si´ wed∏ug wytycznych UPOV lub metodyki CPVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakoÊci artyku∏ów rolno-spo˝ywczych . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Apostolstwu Chorych . . . . . . . . . . . . . 1797 — Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak∏adów opieki zdrowotnej oraz szczegó∏owych zasad ich nadawania WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1798 — z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02 1799 — z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11888 . 11888 11869 11869 11874 11875 11877 11878 11879 11879

Nr 170

11863

11867 11868 11868

1786
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji oraz op∏aty prowizyjnej od por´czenia i gwarancji Na podstawie art. 2c ust. 3 oraz art. 2f ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 145, poz. 1537) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) szczegó∏owy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie por´czenia lub gwarancji oraz rodzaje dokumentów do∏àczanych do tego wniosku;