You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 lipca 2004 r.

Nr 168

TREÂå:
Poz.:
ROZPORZÑDZENIA:
1762 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajàcych je produktów . . . . . . . . . . . .
1763 — Ministra Ârodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie nale˝y spe∏niç przy
wprowadzaniu Êcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla Êrodowiska wodnego . . . . . . . . . . . . . . .
1764 — Ministra Ârodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
roÊlin obj´tych ochronà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1765 — Ministra Ârodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
grzybów obj´tych ochronà . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11723
11773
11800
11813

1762
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajàcych je produktów2)
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
———————
1)

(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 76/769/EWG z dnia 27.07.1976 r. w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ograniczeƒ
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 262
z dn. 27.09.1976 r.) zmienionej nast´pujàcymi dyrektywami:
— 79/663/EWG z dn. 24.07.1979 r. (Dz. Urz. WE L 197 z dn. 3.08.1979 r.),
— 82/806/EWG z dn. 7.11.1982 r. (Dz. Urz. WE L 339 z dn. 1.12.1982 r.),
— 83/264/EWG z dn. 16.05.1983 r. (Dz. Urz. WE L 147 z dn. 6.06.1983 r.),
— 89/677/EWG z dn. 21.12.1989 r. (Dz. Urz. WE L 398 z dn. 30.12.1989 r.),
— 89/678/EWG z dn. 21.12.1989 r. (Dz. Urz. WE L 398 z dn. 30.12.1989 r.),
— 91/173/EWG z dn. 21.03.1991 r. (Dz. Urz. WE L 085 z dn. 5.04.1991 r.),
— 91/338/EWG z dn. 18.06.1991 r. (Dz. Urz. WE L 186 z dn. 12.07.1991 r.),
— 91/339/EWG z dn. 18.06.1991 r. (Dz. Urz. WE L 186 z dn. 12.07.1991 r.),
— 94/27/WE z dn. 30.06.1994 r. (Dz. Urz. WE L 188 z dn. 22.07.1994 r.),
— 94/48/WE z dn. 7.12.1994 r. (Dz. Urz. WE L 331 z dn. 21.12.1994 r.),
— 94/60/WE z dn. 20.12.1994 r. (Dz. Urz. WE L 365 z dn. 31.12.1994 r.),
— 96/55/WE z dn. 4.08.1996 r. (Dz. Urz. WE L 231 z dn. 12.09.1996 r.),
— 97/10/WE z dn. 26.02.1997 r. (Dz. Urz. WE L 068 z dn. 8.03.1997 r.),
— 97/16/WE z dn. 10.04.1997 r. (Dz. Urz. WE L 116 z dn. 6.05.1997 r.),
— 97/56/WE z dn. 20.10.1997 r. (Dz. Urz. WE L 333 z dn. 4.12.1997 r.),
— 97/64/WE z dn. 10.11.1997 r. (Dz. Urz. WE L 315 z dn. 19.11.1997 r.),
— 1999/43/WE z dn. 25.05.1999 r. (Dz. Urz. WE L 166 z dn. 1.07.1999 r.),
— 1999/51/WE z dn. 26.05.1999 r. (Dz. Urz. WE L 142 z dn. 5.06.1999 r.),
— 2001/41/WE z dn. 19.06.2001 r. (Dz. Urz. WE L 283 z dn. 27.10.2001 r.),
— 2001/90/WE z dn. 26.10.2001 r. (Dz. Urz. WE L 283 z dn. 27.10.2001 r.),
— 2001/91/WE z dn. 29.10.2001 r. (Dz. Urz. WE L 286 z dn. 30.10.2001 r.),
— 2002/45/WE z dn. 25.06.2002 r. (Dz. Urz. WE L 177 z dn. 6.07.2002 r.),
— 2002/62/WE z dn. 9.07.2002 r. (Dz. Urz. WE L 183 z dn. 12.07.2002 r.),
— 2003/2/WE z dn. 6.01.2003 r. (Dz. Urz. WE L 04 z dn. 9.01.2003 r.),
— 2003/3/WE z dn. 6.01.2003 r. (Dz. Urz. WE L 04 z dn. 9.01.2003 r.),
— 2003/11/WE z dn. 6.02.2003 r. (Dz. Urz. WE L 42 z dn. 12.02.2003 r.),
— 2003/53/WE z dn. 18.06.2003 r. (Dz. Urz. WE L 178 z dn. 17.07.2003 r.).
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367,
z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.