You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 lipca 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 167

USTAWA 1746 — z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11684 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1747 — z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasi´gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó∏owej organizacji izb, liczby cz∏onków kolegium i trybu post´powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11687 ROZPORZÑDZENIA: 1748 — Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu si´ towaru na rzecz Skarbu Paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749 — Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zezwoleƒ na prowadzenie sk∏adu podatkowego, dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a tak˝e na wykonywanie czynnoÊci w charakterze przedstawiciela podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . 1750 — Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . 1751 — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przy∏àczenia podmiotów do sieci ciep∏owniczych oraz eksploatacji tych sieci . . 1752 — Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeƒstwa konstrukcji i wyposa˝enia obiektu zanurzalnego . . . . . . . 1753 — Ministra Polityki Spo∏ecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemnia∏ych oraz organizacji, których celem statutowym jest dzia∏anie na rzecz osób niewidomych lub ociemnia∏ych . . . . . 1754 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostajàcych w zarzàdzie jednostek organizacyjnych Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Diecezjalnemu Centrum S∏u˝by Rodzinie i ˚yciu . . . . 1756 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu . . . . . . 1757 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach o uznanie za repatrianta . . . OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1758 — z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . 11712 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1759 — z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt K 20/03 1760 — z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03 1761 — z dnia 14 lipca 2004 r. sygn. akt SK 8/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11718 . 11721 . 11721

11689

11691 11691 11692 11703 11707 11708 11710 11711 11711