You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 lipca 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 162

USTAWY: 1690 — z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty . . . . . . . . 11400

1691 — z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11402 1692 — z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11409 1693 — z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim . . . . . . . . . . . . . . . . 11410 1694 — z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . 11411 1695 — z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw . . . . . . 11412

ROZPORZÑDZENIA: 1696 — Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynale˝noÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . 11420 1697 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych interoperacyjnoÊci kolei oraz procedur oceny zgodnoÊci dla transeuropejskiego systemu kolei du˝ych pr´dkoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . 11447 1698 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa . . . . . . 11451 1699 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . 11458 1700 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów ˝o∏nierzy niezawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11476 1701 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaç wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw p∏ynnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11478 1702 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie okreÊlenia zakresu danych zawartych w dokumencie p∏atniczym przekazywanym przez instytucj´ finansowà do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11487 1703 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie znakowania Êrodków spo˝ywczych i dozwolonych substancji dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11488

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 162

— 11400 —

Poz. 1690

1704 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartoÊci substancji niepo˝àdanych w paszach . . . . . . . . . . . . 11489 1705 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyskoÊci op∏at za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przed∏u˝eniu wa˝noÊci wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badaƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11495 1706 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia zwiàzkom hodowców i innym podmiotom upowa˝nionym do prowadzenia ksiàg zwierzàt hodowlanych zadaƒ w zakresie oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt . . . . . 11495 1707 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upowa˝nienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt, prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej zwierzàt oraz do publikowania wyników tej oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11496 1708 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie dzia∏aƒ w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11497 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1709 — z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . . . 11497

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1710 — z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03 . . . . . . . . . . . . . . . 11498

1690
USTAWA z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia∏ami integracyjnymi, dwuj´zycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leÊne,”; 2) w art. 5:
——————— 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532.

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szko∏a i placówka, z zastrze˝eniem ust. 3a—3e, mo˝e byç zak∏adana i prowadzona przez: 1) jednostk´ samorzàdu terytorialnego, 2) innà osob´ prawnà, 3) osob´ fizycznà.”, b) po ust. 3c dodaje si´ ust. 3d i 3e w brzmieniu: „3d. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa: 1) mo˝e zak∏adaç i prowadziç publiczne szko∏y rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, kszta∏càce w zawodach, dla których w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi lub minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, 2) mo˝e zak∏adaç i prowadziç publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przed-