You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 lipca 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 152

USTAWY: 1597 — z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10732 1598 — z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustawy o po˝yczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10733

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1599 — z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej i organy samorzàdu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . 10743 1600 — z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodr´bnienia akcji i udzia∏ów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa do zasobu majàtkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielanych przez Skarb Paƒstwa . . . . . . 10752

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1601 — z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Nadzoru Budowlanego . . . . . . . . . . . . . . 10752

ROZPORZÑDZENIA: 1602 — Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpocz´ciu lub zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci w wolnym obszarze celnym lub sk∏adzie wolnoc∏owym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub sk∏adzie wolnoc∏owym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10753 1603 — Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu dzia∏ania izb morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10759 1604 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upowa˝nionego do realizacji lub koordynacji dzia∏aƒ w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierzàt gospodarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10759 1605 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych . 10760 1606 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzàcych w sk∏ad poszczególnych centrów interwencyjnych . . . . . . . . 10762 1607 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaênych zwierzàt, dla których opracowuje si´ programy zwalczania . . . . . . . . 10766

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 152

— 10732 —

Poz. 1597

1608 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez Policj´ przest´pstw oraz przyznawania nagród z tych Êrodków . . . . . . . . . . . . . 10767 1609 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, ˚andarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odp∏atnoÊci za ich przechowywanie w depozycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10768

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1610 — z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 22/03 . . . . . . . . . . . . . 10772

1597
USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên. zm.1)) w art. 132 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) ust. 1—5 otrzymujà brzmienie: „1. Podmioty Êwiadczàce us∏ug´ b´dàcà reklamà napojów alkoholowych wnoszà na wyodr´bniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu op∏at´ w wysokoÊci 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us∏ug wynikajàcej z tej us∏ugi. 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporzàdzajà zbiorczà deklaracj´ miesi´cznà wed∏ug wzoru okreÊlonego na podstawie ust. 4 i przekazujà jà w terminie do 20. dnia miesiàca nast´pujàcego bezpoÊrednio po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us∏ug, na wynagrodzenie lub jego cz´Êç. 3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2, sk∏ada si´ do tego samego urz´du skarbowego, do którego sk∏ada si´ deklaracj´ dotyczàcà podatku od towarów i us∏ug w zakresie us∏ugi, o której mowa w ust. 1. ———————
1)

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zbiorczej deklaracji miesi´cznej dotyczàcej op∏aty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegó∏owy zakres zawartych w niej danych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) podmiotu zobowiàzanego do wniesienia op∏aty, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz dane dotyczàce faktur, które majà byç podstawà do ustalenia wysokoÊci op∏aty, o której mowa w ust. 1. 5. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnosi si´ najpóêniej w ostatnim dniu miesiàca, w którym stosownie do ust. 2 powsta∏ obowiàzek z∏o˝enia zbiorczej deklaracji miesi´cznej.”; 2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Wp∏ywy z op∏at, o których mowa w ust. 1, przeznacza si´ wy∏àcznie na dofinansowanie zaj´ç sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarzàdowe, które w ramach swojej statutowej dzia∏alnoÊci realizujà zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wÊród dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e organizowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego.”; 3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001.