You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 czerwca 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1568 — z dnia 18 czerwca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Zachodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Ottawie dnia 24 paêdziernika 1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10544 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1569 — z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania odroczeƒ zasadniczej s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . 1570 — z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Informatyki i Przedsi´biorczoÊci w ¸om˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571 — z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w G∏ogowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572 — z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Gnieênie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573 — z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Wa∏czu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 — z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1575 — z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10550 ROZPORZÑDZENIA: 1576 — Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie okreÊlenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznaƒ podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 — Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie okreÊlenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacjà o wysokoÊci dochodu, do sporzàdzenia których obowiàzane sà organy rentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 — Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodnoÊci z wymaganiami dotyczàcymi wyposa˝enia morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579 — Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badaƒ konserwatorskich i architektonicznych, a tak˝e innych dzia∏aƒ przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badaƒ archeologicznych i poszukiwaƒ ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych . . . . 1580 — Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku . . . . . . . . . . . . . 1582 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposa˝enia ˝o∏nierzy Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia cz´Êci poborowych do rezerwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . 1586 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu artyku∏ów rolno-spo˝ywczych przywo˝onych z zagranicy oraz ich minimalnych iloÊci podlegajàcych kontroli jakoÊci handlowej . . . . . . . . 10544 10546 10546 10547 10547 10547

Nr 150

10551 10579 10582

10583 10589 10590 10593 10594 10595 10600 10605

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 150

— 10544 —

Poz. 1568 i 1569

1587 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych . 1588 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà, miejsc pobierania op∏at oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemys∏u Cukrowniczego w Warszawie . . . . . . . . . . . 1590 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej . . . . . . . 1591 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych dzia∏ajàcych na podstawie ustaw o stosunku Paƒstwa do koÊcio∏ów oraz zwiàzków wyznaniowych w latach 2004—2005 . . . . . . . . . . . 1592 — Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru . . . . . . .

10618

10618 10619 10620

10620 10621

1568
USTAWA z dnia 18 czerwca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Zachodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Ottawie dnia 24 paêdziernika 1978 r. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Zachodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Ottawie dnia 24 paêdziernika 1978 r., ratyfikowanej przez Rad´ Paƒstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 15 listopada 1979 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1569
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania odroczeƒ zasadniczej s∏u˝by wojskowej Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Organami w∏aÊciwymi miejscowo w sprawach okreÊlonych w rozporzàdzeniu sà odpowiednio powiatowe i wojewódzkie komisje poborowe, wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ i szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) i wojewodowie, w∏aÊciwi ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego poborowego albo jego pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce. ———————
1)

§ 2. 1. Poborowy ubiegajàcy si´ o odroczenie zasadniczej s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny sk∏ada pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do powiatowej komisji poborowej: 1) bezpoÊrednio podczas stawienia si´ po raz pierwszy do poboru; 2) za poÊrednictwem wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ — w pozosta∏ych przypadkach. 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si´: 1) imi´ i nazwisko poborowego; 2) dat´ i miejsce urodzenia poborowego; 3) adres zamieszkania poborowego; 4) numer ewidencyjny PESEL poborowego; 5) wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi koniecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.