You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 czerwca 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1478 — z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakresu, szczegó∏owych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa . . . . . . . 9772 1479 — z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9777 1480 — z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiàzku meldunkowego, obowiàzku powiadamiania wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9784 1481 — z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreÊlenia warunków udzielania zezwoleƒ na zaj´cie pasa drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9786 1482 — z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przekazywania mienia Skarbu Paƒstwa Agencji Mienia Wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . 9787

Nr 140

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1483 — z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9789 1484 — z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urz´dowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9790

ROZPORZÑDZENIA: 1485 — Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmian´ powierzchni wolnego obszaru celnego lub sk∏adu wolnoc∏owego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które nale˝y do niego do∏àczyç . . . . . . . 9791 1486 — Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespe∏niajàcych wymogów ochrony Êrodowiska w zakresie ochrony przed ha∏asem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9794 1487 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych za przeniesienia i podró˝e s∏u˝bowe . . . . . . . . . . . . . 9795 1488 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zawodowym skierowanym na nauk´ za granicà . . . . 9800 1489 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pasz leczniczych . 9801

1490 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dla jednostek organizacyjnych prowadzàcych szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania Êrodków ochrony roÊlin, programów tych szkoleƒ oraz wzoru zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia . . . . . . . . . . . . . 9808 1491 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci uposa˝enia zasadniczego policjantów, dodatków do uposa˝enia oraz ustalania wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niony wzrost uposa˝enia zasadniczego . . . . . . . . . . . . . 9815

Related Interests