You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 czerwca 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 128

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1334 — z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych . . . . . 9002 1335 — z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wspó∏pracy ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i Komisjà Europejskà w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego . . . 9003 1336 — z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9004 ROZPORZÑDZENIA: 1337 — Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zabezpieczeƒ akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338 — Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokoÊci op∏at za us∏ugi pilotowe Êwiadczone w pilota˝u obowiàzkowym oraz trybu ich pobierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339 — Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko∏y lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej . . . . . . 1340 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk s∏u˝b porzàdku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzàdkowego wykonywania kary ograniczenia wolnoÊci orzeczonej wobec ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków oraz trybu wyp∏acania uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych ˝o∏nierzom niezawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz uniewa˝niania przydzia∏ów mobilizacyjnych ˝o∏nierzom zawodowym i ˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydackà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie Êwiadectw s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nabywania uprawnieƒ do wykonywania niektórych czynnoÊci zwiàzanych z ocenà jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz dokumentowania tych czynnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 — Ministra Ârodowiska z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej . . . . . . . . . . . . . . . 1347 — Ministra Ârodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje si´, ˝e odpady nie sà niebezpieczne . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje si´ w zamkni´cia utrudniajàce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrze˝enie o niebezpieczeƒstwie . . 1349 — Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie leczenia substytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1350 — z dnia 17 maja 2004 r. sygn. akt SK 32/03 . 1351 — z dnia 18 maja 2004 r. sygn. akt SK 38/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9074 . 9075 9005 9006 9008 9011 9012 9015 9016 9017

9022

9027 9034 9048 9072

Related Interests