DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 maja 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1268 — Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie op∏at lotniskowych dla paƒstwowych statków powietrznych wykonujàcych loty zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego, bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochronà granicy paƒstwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8594 1269 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta∏cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy . . . . . . . . . . . . . . 8595 1270 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form wspó∏dzia∏ania stra˝y ochrony kolei z ˚andarmerià Wojskowà . . . . . . . . . . . . . . 8602 1271 — Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç statki powietrzne ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska . . . . . . . . 8603 1272 — Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikajàcych ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjàtkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8605 1273 — Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8606 1274 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg ˝o∏nierzom zawodowym . . . . . . . . . . . . 8644 1275 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny . . . . . . . . . . . . 8644 1276 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejÊç granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych sprowadzanych z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . 8646 1277 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów posiadajàcych akredytacj´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8649 1278 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaÊwiadczeƒ hodowlanych dla przywo˝onych z terytorium paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej zwierzàt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków . . . . . . . 8650 1279 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych dokumentacji do∏àczanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materia∏u paszowego z grupy bia∏ka, uzyskiwanego z mikroorganizmów nale˝àcych do grup bakterii i dro˝d˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8665 1280 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych . . . . . . . . . . . 8669 1281 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeƒ w sprawach nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8670 1282 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8670
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Nr 122

Dziennik Ustaw Nr 122

— 8594 —

Poz. 1268

1283 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu przejÊç granicznych, którymi mo˝e byç realizowany mi´dzynarodowy obrót odpadami . . . . . . . . . . . . . . . . 8671 1284 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wspó∏pracy organów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej . . . 8672 1285 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup wed∏ug rodzaju przeznaczenia dla sprz´tu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej . . . 8675 1286 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at rejestrowych . 8677

1287 — Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych pobierania próbek ˝ywnoÊci oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o w∏aÊciwoÊciach podobnych do dioksyn w ramach urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8677 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1288 — z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8685 . 8686 . 8687

1289 — z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SK 34/02 . 1290 — z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04 . .

1268
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie op∏at lotniskowych dla paƒstwowych statków powietrznych wykonujàcych loty zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego, bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochronà granicy paƒstwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla maksymalnà wysokoÊç op∏at lotniskowych dla paƒstwowych statków powietrznych wykonujàcych loty zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego, bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochronà granicy paƒstwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem, a tak˝e sposób i warunki przyznawania ulg i zwolnieƒ od tych op∏at oraz zakres tych ulg i zwolnieƒ. § 2. 1. Maksymalnà wysokoÊç op∏at lotniskowych za loty paƒstwowych statków powietrznych, o których mowa w § 1, stanowi równowartoÊç uzasadnionych kosztów ponoszonych przez zarzàdzajàcego lotni———————
1)

skiem w zwiàzku z obs∏ugà startu, làdowania i postoju statków powietrznych na danym lotnisku, b´dàcych podstawà ustalania wysokoÊci op∏at lotniskowych, o których mowa w § 7 i 8 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie op∏at lotniskowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1083). 2. Maksymalna wysokoÊç op∏at lotniskowych za loty paƒstwowych statków powietrznych, o których mowa w § 1, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ wysokoÊç op∏at lotniskowych ustalona przez zarzàdzajàcego danym lotniskiem. 3. Zarzàdzajàcy lotniskiem przedstawia na ˝àdanie jednostki wykonujàcej lot, o którym mowa w § 1, szczegó∏owà kalkulacj´ kosztów stanowiàcych podstaw´ wyliczenia stosowanej op∏aty. § 3. 1. Ulgi i zwolnienia od op∏at lotniskowych za loty polskich paƒstwowych statków powietrznych mogà byç przyznawane przez zarzàdzajàcego lotniskiem na warunkach jednakowych dla poszczególnych grup u˝ytkowników z zastosowaniem zasady niedyskryminacji, w tym gdy dana jednostka dzia∏a równie˝ na rzecz lotniska lub w celu jego ochrony. 2. Stosowane przez zarzàdzajàcego lotniskiem, zgodnie z ust. 1, ulgi i zwolnienia od op∏at nie mogà byç re-

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.