You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1198 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci . . . . . . . . 1199 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydzia∏ów mobilizacyjnych i pracowniczych przydzia∏ów mobilizacyjnych . . . . . . . . . . 1200 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie legitymacji ˝o∏nierza Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów dotyczàcych wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 115

8049 8101 8111

8115

1198
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci (Dz. U. Nr 6, poz. 73, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Âwiadectwa szkolne promocyjne, Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y i Êwiadectwa dojrza∏oÊci, zwane dalej „Êwiadectwami”, dyplomy ukoƒczenia szko∏y, dyplomy uzyskania tytu∏ów zawodowych i dyplomy potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej „zaÊwiadczeniami”, oraz legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepe∏nosprawnych i indeksy wydaje si´ na drukach wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. Wykazy wzorów Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych druków szkolnych zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.”, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a Âwiadectwa dojrza∏oÊci, o których mowa w § 6a, dyplomy potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe oraz zaÊwiadczenia wydajà

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001. 2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 45.