You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 maja 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1030 — Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà, której udziela si´ warunkowej akredytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 — Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami obj´tymi Wspólnà Politykà Rolnà oraz zasad post´powania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych . . . . . . . . . . 1032 — Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upowa˝nienia innych organów administracji paƒstwowej do wykonywania niektórych zadaƒ organów celnych . . . 1033 — Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego . . 1034 — Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej badacza i sponsora . . . . . . . . . . . . 1035 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zak∏adów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zak∏adu górniczego, które wymagajà szczególnych kwalifikacji . . . . 1036 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç samochodowe cysterny pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego oraz testu umiej´tnoÊci przeprowadzanych w toku post´powania w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego . . . . . . . . . . . 1038 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia warunków, jakie muszà spe∏niaç instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od nale˝noÊci przywozowych . . . . . . . . . . . . 1039 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych i imiennych raportów miesi´cznych korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych dokumentów . . . . . . . . . 1040 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzie˝owych do Stanów Zjednoczonych Ameryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicà towarami obj´tymi automatycznà rejestracjà oraz sposobu rejestrowania tych towarów . . . . . . . . . 1042 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleƒ na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach Êrodków administrowania obrotem towarami z zagranicà . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach Êrodków administrowania obrotem towarami z zagranicà . . 1044 — Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomoÊci informacji dotyczàcych statków o obcej przynale˝noÊci poddanych inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 — Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeƒstwa statku morskiego . . . . . . . . . 1046 — Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków korzystania z uprawnieƒ przez abonentów publicznej sieci telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 — Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych Êwiadectwach homologacji typu pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 — Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywajàcych podró˝ morskà . . . . . . . . . . . .

Nr 101

7054 7055 7083 7084 7087

7088 7090

7094 7098

7099 7100 7102 7103 7122 7123 7124 7140 7140 7151

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 101

— 7054 —

Poz. 1030

1049 — Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego oraz testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury . . . . . . 1050 — Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci odbywanych w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich . . 1051 — Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci odbywanych w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych . 1052 — Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci odbywanych w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 — Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika . . . . . . . 1054 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upowa˝nienia Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego do uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych . . .

7153

7156

7159

7162

7165

7168

1030
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà, której udziela si´ warunkowej akredytacji Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Ustanawia si´ Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibà w Warszawie, zwanà dalej „Agencjà”, dzia∏ajàcà na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r.
———————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

Nr 1, poz. 2, z póên. zm.2)), agencjà p∏atniczà o warunkowej akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. § 2. Zakres warunkowej akredytacji udzielonej Agencji obejmuje realizacj´ nast´pujàcych zadaƒ w ramach Wspólnej Polityki Rolnej: 1) ewidencj´ producentów; 2) ewidencj´ wniosków o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich do gruntów rolnych oraz p∏atnoÊci z tytu∏u wsparcia dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. § 3. Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela si´ na okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. § 4. Zmiany, które powinny byç wprowadzone w celu spe∏nienia przez Agencj´ wszystkich kryteriów akredytacyjnych, wraz z terminami ich realizacji, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. § 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha