DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 maja 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1005 — Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim . . . . . . . . . . . . . . . 6934 1006 — Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zaÊwiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby w∏asne oraz wypisów z tego zaÊwiadczenia . . . . 6943 1007 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty za z∏o˝enie wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do Rejestru Wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6948 1008 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ tarcznika niszczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6948 1009 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dziennika po∏owowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burt´ wymaga wykazania w dzienniku po∏owowym . . . . . . . . . . . . . 6949 1010 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierzàt . . . . 6954 1011 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie obrotu zwierz´tami, poÊrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierzàt . . . . . . . . . . . . 6955 1012 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarobkowego przewozu zwierzàt lub przewozu zwierzàt wykonywanego w zwiàzku z prowadzeniem innej dzia∏alnoÊci gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6956 1013 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych przy przywozie Êwie˝ego mi´sa i produktów mi´snych . 6957 1014 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upowa˝nienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6963 1015 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do nasienia byd∏a . . . . . 6966 1016 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6974 1017 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do nasienia Êwiƒ . . . . . 6986 1018 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które mo˝na wprowadzaç roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty . . 6994 1019 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci wykonywane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà, miejsc pobierania op∏at oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej . . . . . . 6996 1020 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych . . . . . 7010 1021 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejÊç granicznych, na których mo˝e byç dokonywana kontrola graniczna Êrodków ˝ywienia zwierzàt i pasz leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7015 1022 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierzàt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej . . . 7017

Nr 100

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 100

— 6934 —

Poz. 1005

1023 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci s∏u˝àcych do przekazywania informacji — do gromadzenia wykazów po∏àczeƒ telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych . . . . . . . . . . . . . 7019 1024 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 7020 1025 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zg∏oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi ochrony Danych Osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7024 1026 — Ministra Ârodowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakie powinien spe∏niaç leÊny materia∏ podstawowy . . . . . . . . . . . 7029 1027 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do ró˝nego przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7033 1028 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy zg∏oszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do u˝ywania oraz sposobu przekazywania danych obj´tych formularzami zg∏oszeniowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7037 1029 — Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at rejestrowych za zg∏oszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do u˝ywania oraz za zmian´ danych zawartych w Rejestrze. 7052

1005
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim2) Na podstawie art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) wzór formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim, zwanego dalej „formularzem”; ———————
1)

2) sposób post´powania ze z∏o˝onymi formularzami. § 2. Ustala si´ wzór formularza, który okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. § 3. 1. Formularz z∏o˝ony do kapitanatu lub bosmanatu, pisemnie lub za pomocà poczty elektronicznej, przed wyjÊciem z portu lub przystani morskiej statku, na którym dokonuje si´ prze∏adunku ∏adunków, zaokr´towania bàdê wyokr´towania pasa˝erów, jest weryfikowany i przekazywany niezw∏ocznie drogà elektronicznà do w∏aÊciwych urz´dów morskich. 2. Urz´dy morskie, raz w miesiàcu w terminie do 15. roboczego dnia ka˝dego miesiàca, za miesiàc poprzedni, przesy∏ajà drogà elektronicznà dane ewidencyjne przekazane z kapitanatów lub bosmanatów do w∏aÊciwego oÊrodka informatycznego G∏ównego Urz´du Statystycznego lub urz´du statystycznego. 3. Kopie przekazanych formularzy jednostki, o których mowa w ust. 1, przechowujà przez okres 3 lat. § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). 2) Niniejsze rozporzàdzenie wdra˝a postanowienia dyrektywy 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdaƒ statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogà morskà (Dz. Urz. WE L 320 z 30.12.95 r., z póên. zm.). Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 899).

Minister Infrastruktury: M. Pol