You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 95

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 935 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6399 936 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 6400 937 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” . . . . . . . . . . . . . 6416 938 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 6418 939 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 6420 940 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6427 941 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 6428 942 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 6431 943 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 6450 944 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . 6460 945 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzania do publicznego obrotu praw pochodnych oraz b´dàcych papierami wartoÊciowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majàtkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartoÊciowych . . 6460 946 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz cz´stotliwoÊci przekazywania informacji przez spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ . . . . . . . . . . 6466

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 95

— 6398 —

947 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogà naruszyç s∏uszny interes emitenta, oraz sposobu post´powania emitenta w zwiàzku z opóênianiem przekazania do publicznej wiadomoÊci infomacji poufnych . . . . . . . . . . . . 6466 948 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urz´dowego rynku gie∏dowego . . . 6468

949 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie infomacji stanowiàcych rekomendacje dotyczàce instrumentów finansowych lub ich emitentów . . . . . . . . . . . . . 6468 950 — z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiàzków informacyjnych funduszy emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6474 951 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczenia okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ . . 6485 952 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wspó∏dzia∏ania Ministra Obrony Narodowej z zarzàdcami i przewoênikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronnoÊci paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . 6485 953 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasa˝erskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6487 954 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców w zakresie niektórych ulg podatkowych . . . . 6488 955 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych . . . . . . . . . . . . 6490 956 — z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych . . . . . . . . . . . 6492 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 957 — z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 . . . . . . 6494 958 — z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wspó∏dzia∏ania Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych z odpowiednimi organami, s∏u˝bami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych . . . . . . . . . . . . . . . . 6499