DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 767 — Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru rejestrów zawierajàcych dane dotyczàce zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza obecnymi granicami paƒstwa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5265 768 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dost´pu i korzystania z infrastruktury kolejowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5274 769 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów statków stanowiàcych polskà w∏asnoÊç niepodlegajàcych obowiàzkowi wpisu do rejestru okr´towego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5283 770 — Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . 5283 771 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartoÊci pozosta∏oÊci Êrodków ochrony roÊlin w paszach . . . . . . . . . 5284 772 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artyku∏ów rolno-spo˝ywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej . . . . . . . . . . . . . . 5341 773 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i sposobu znakowania opakowaƒ niektórych grup i rodzajów artyku∏ów rolno-spo˝ywczych nieprzeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta . . . . . . . . . 5342 774 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ grzyba Synchytrium endobioticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5343 775 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5348 776 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych ni˝ sadzeniaki . . . . . . . . . . . . 5370

Nr 83

767
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru rejestrów zawierajàcych dane dotyczàce zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza obecnymi granicami paƒstwa polskiego Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda˝y albo op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza obecnymi granicami paƒstwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————— 1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).