DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 745 — z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorców . . . . . . . . . . . . . . . . . 5202 ROZPORZÑDZENIA: 746 — Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urz´dów celnych, w których sà dokonywane czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego w zale˝noÊci od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogà byç obejmowane towary . . . . . . 5203 747 — Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urz´dów celnych oraz okreÊlenia ich siedzib . . . . . . . . . . . . . . . . 5222 748 — Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupe∏niajàcego dla agentów celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5224 749 — Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urz´dów celnych, w których mo˝e byç dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym . . 5225 750 — Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urz´dów celnych w∏aÊciwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO . . . . . . . . . . . . . . 5230 751 — Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania zadaƒ w zakresie akcyzy na terytorium kraju . . . . . 5234 752 i 753 — Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) . . 5237 i 5238 754 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrzàdów pomiarowych, które sà legalizowane bez zatwierdzenia typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5238 755 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Êrodków bud˝etu paƒstwa przeznaczonych na aktywizacj´ zawodowà na rynku pracy . . 5240 756 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania przy udzielaniu zak∏adom pracy chronionej pomocy finansowej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 5242 757 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5243 758 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego . . . 5244 759 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci administracyjne zwiàzane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych . . . . . . . . . 5246 760 — Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty op∏aty dodatkowej za jednokrotny przejazd po g∏ównych drogach tranzytowych . . . . . . . 5251 761 — Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szko∏ach i placówkach artystycznych . . . . . . . . . . . . . . 5255
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Nr 82

Dziennik Ustaw Nr 82

— 5202 —

Poz. 745

762 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych dotyczàcych ubiegajàcych si´ o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsi´biorstw przetwórczych i podmiotów skupujàcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5256 763 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu si´ zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej . . . . . . . . . . . . . . . 5259 764 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zapewnienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadaƒ zwiàzanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporzàdzaniem spisów wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5260 765 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeƒ uznanych przez inne paƒstwa europejskie za wa˝ne wydarzenia oraz zasad wykonywania wy∏àcznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeƒ . . . . . . . . 5260 766 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5261

745
USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorców Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w dniu wydania decyzji o zakoƒczeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u nale˝noÊci wymienionych w art. 6, z wyjàtkiem nale˝noÊci wymienionych w art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, nieobj´tych restrukturyzacjà, nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci danego organu restrukturyzacyjnego.”; 2) art. 10a otrzymuje brzmienie: „Art. 10a. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a—c, obj´te restrukturyzacjà, podlegajà umorzeniu po spe∏nieniu przez przedsi´biorc´ warunków okreÊlonych w art. 10 ust. 1 i 2, jeÊli przedsi´biorca w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne, pozosta∏ych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk∏adek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, z wy∏àczeniem nale˝noÊci, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2. Art. 10 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.”; 3) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11. 1. Znane na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. zaleg∏oÊci we wp∏atach: 1) nale˝noÊci wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1, nieobj´tych post´powaniem restrukturyzacyjnym — podlegajà sp∏acie w terminie do dnia 29 lutego 2004 r. przez przedsi´biorc´, który z∏o˝y∏ wniosek o restrukturyzacj´; 2) sk∏adek, o których mowa w art. 10a, nale˝nych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2002 r., wraz z odsetkami za zw∏ok´, niepodlegajàcych restrukturyzacji — podlegajà sp∏acie w terminie do dnia 28 lutego 2005 r. przez przedsi´biorc´, który z∏o˝y∏ wniosek o restrukturyzacj´. 2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio do nale˝noÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i e. 3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio do nale˝noÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i c.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski