You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 737 — Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzàdzona w Monachium dnia 5 paêdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajàcym artyku∏ 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4757 738 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporzàdzonej w Monachium w dniu 5 paêdziernika 1973 r., zmienionej aktem zmieniajàcym artyku∏ 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç . . . . . . . . 5018

Nr 79

737
KONWENCJA o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzàdzona w Monachium dnia 5 paêdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajàcym artyku∏ 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 5 paêdziernika 1973 r. zosta∏a sporzàdzona w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, zmieniona aktem zmieniajàcym artyku∏ 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç, a w dniu 29 listopada 2000 r. podpisany zosta∏ w Monachium Akt rewidujàcy*) Konwencj´ o udzielaniu patentów europejskich, w nast´pujàcym brzmieniu: Przek∏ad KONWENCJA o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 5 paêdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajàcym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. ———————
*)

Preambu∏a Umawiajàce si´ paƒstwa, pragnàc umocniç wspó∏prac´ mi´dzy paƒstwami Europy w dziedzinie ochrony wynalazków, pragnàc, aby w tych paƒstwach taka ochrona mog∏a byç uzyskiwana za pomocà jednej procedury udzielania patentów i poprzez ustanowienie pewnych jednolitych zasad rzàdzàcych tak udzielonymi patentami,

Tekst Aktu rewidujàcego konwencj´ nie jest publikowany, poniewa˝ Akt dotychczas nie wszed∏ w ˝ycie. Akt zostanie opublikowany, a informacja o jego wejÊciu w ˝ycie zostanie zamieszczona w odr´bnym oÊwiadczeniu rzàdowym.