You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 75

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

688 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 4438 689 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze . . . . . . . . . . . . . . 4443 690 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” . . . . . . . . . . . 4448 691 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . 4452 692 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 4457 693 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4461 694 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4466 695 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4470 696 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 4475 697 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” . . . . . . . . . . . . . . . 4479 698 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 4484 699 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 4488 700 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 4493 701 — z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . 4497 702 — z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4502

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 75

— 4438 —

Poz. 688

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 703 — z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynnoÊci obserwatora oraz wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci obserwatora . . 4502

ROZPORZÑDZENIA: 704 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci nale˝àcych do dzia∏u gospodarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4504 705 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych . . . . . . . . . . . 4508 706 — Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urz´dów ochrony zabytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4514 707 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia rejonów uprawy chmielu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4515 708 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji do∏àczonej do chmielu nieprzygotowanego zg∏oszonego do certyfikacji . . . . . . . . . . . . . 4515 709 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus . . . . . . . . . . . . . 4518 710 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . 4532

688
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: ———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71, poz. 831 i Nr 108, poz. 1148, z 2001 r. Nr 30, poz. 328 i Nr 107, poz. 1169, z 2002 r. Nr 64, poz. 580, Nr 107, poz. 938 i Nr 157, poz. 1309 oraz z 2003 r. Nr 174, poz. 1684.