You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 70

USTAWY: 630 — z dnia 5 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r. . . . . . . . . 4102 631 — z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) . . . 4102 632 — z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo atomowe oraz ustawy o op∏acie skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4106

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 633 — z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia uprawnieƒ szczególnych w zakresie p∏ac i innych Êwiadczeƒ, zasad przyznawania tych Êwiadczeƒ i ich wysokoÊci oraz okreÊlenia dodatków do wynagrodzenia przys∏ugujàcych niektórym kategoriom cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej . . . . . . . . . . . . . 4134

ROZPORZÑDZENIA: 634 — Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych . . . . . . . . . . . . . 635 — Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 — Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z systemem oceny zgodnoÊci oraz akredytacjà jednostek certyfikujàcych, kontrolujàcych i laboratoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 — Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdznie w sprawie wysokoÊci i trybu pobierania op∏at za czynnoÊci organów administracji miar i podleg∏ych im urz´dów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 — Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urz´dów celnych, których naczelnicy sà w∏aÊciwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasi´gu ich dzia∏ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 — Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia∏ania dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà . . . . . . . . . . 641 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mi´sa na w∏oÊnie oraz zamra˝aniu mi´sa niepoddanego temu badaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i uÊmiercania zwierzàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4136 4137 4137 4139 4148 4149 4150 4151 4163 4165