DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 marca 2004 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 493 — z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2842 ROZPORZÑDZENIA: 494 — Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy . . . . . . . . . . . . . . 495 — Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie wspó∏dzia∏ania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzàcym centralnà ewidencj´ pojazdów . . 496 — Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze pó∏rocze 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 — Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at uiszczanych na podstawie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 — Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie op∏at uiszczanych na podstawie ustawy o gie∏dach towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzeda˝y biopaliw ciek∏ych . . . . . . . 500 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 marca 2004 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzàcej z Ukrainy . . 501 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 marca 2004 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzàcej z Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 — Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad i warunków sprzeda˝y, podawania i spo˝ywania napojów alkoholowych w pociàgach i samolotach komunikacji mi´dzynarodowej oraz w mi´dzynarodowych portach lotniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia ambulatoriów z izbà chorych — publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej . . . . . . . . . 505 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkó∏ podoficerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania zapobiegajàcych rozprzestrzenianiu si´ Anoplophora glabripennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podzia∏u Êrodków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok . . 508 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podzia∏u Êrodków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 9 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie post´powania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich . 510 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie badaƒ oraz przeglàdów technicznych sprz´tu i wyposa˝enia ratowniczo-gaÊniczego oraz obiektów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 9 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . 512 — Ministra Ârodowiska z dnia 22 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy odpadów innych ni˝ niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska . . . . . . . . . . . . . 2844 2865 2866 2866 2867 2868 2869 2869 2870

Nr 51

2872 2872 2873 2879 2879

2881 2885 2885 2892 2892

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 51

— 2842 —

Poz. 493

513 — Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepieƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2893 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 514 — z dnia 16 marca 2004 r. sygn. akt K 22/03 . . . . . . . . . . . . . . 2894

493
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 1) rynek wyceny — wyodr´bniony pod wzgl´dem organizacyjnym i finansowym, dzia∏ajàcy regularnie system, zapewniajàcy jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dost´p do informacji o tych transakcjach; za rynek wyceny uznaje si´ równie˝ Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów WartoÊciowych, zwany dalej „ERSPW”, prowadzony przez Centralnà Tabel´ Ofert S.A.; 2) kurs fixingowy — cen´ za 100 z∏ wartoÊci nominalnej skarbowych papierów wartoÊciowych, ustalanà w trakcie fixingu skarbowych papierów wartoÊciowych; 3) fixing skarbowych papierów wartoÊciowych — dzia∏ania podejmowane w celu ustalenia kursu fixingowego i informacyjnego dla ofert kupna i sprzeda˝y zgodnie z Regulaminem Fixingu skarbowych papierów wartoÊciowych okreÊlonym przez Narodowy Bank Polski w porozumieniu z emitentem; 4) kurs wyceny — Êrednià dziennà cen´ transakcji wa˝onà wolumenem obrotu, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalona na rynku wyceny, kursem wyceny jest dla: a) ERSPW: — kurs fixingowy, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to — kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku wyceny, ———————
1)

b) pozosta∏ych rynków wyceny: — kurs zamkni´cia, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to — ostatni kurs jednolity z dnia wyceny, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to — kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku wyceny; 5) krótkoterminowy d∏u˝ny papier wartoÊciowy — d∏u˝ny papier wartoÊciowy o terminie do wykupu nie d∏u˝szym ni˝ 1 rok, liczàc od dnia jego emisji. § 2. Wycena aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych nast´puje wed∏ug wartoÊci rynkowej, z zachowaniem zasady ostro˝noÊci, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)). § 3. 1. Papiery wartoÊciowe notowane na rynku wyceny sà wyceniane w oparciu o kurs wyceny z dnia wyceny. W przypadku braku kursu wyceny z dnia wyceny papiery wartoÊciowe sà wyceniane w oparciu o kurs wyceny z ostatniego dnia, w którym zosta∏ ustalony. 2. Je˝eli papiery wartoÊciowe sà w tym samym dniu notowane na wi´cej ni˝ jednym rynku wyceny lub w wi´cej ni˝ jednym systemie notowaƒ, z zastrze˝eniem ust. 3, fundusz emerytalny ustala rynek wyceny i system notowaƒ w oparciu o przewidywanà wielkoÊç obrotu danym papierem wartoÊciowym na rynkach wyceny i w systemach notowaƒ. Zmiany rynku wyceny mo˝na dokonaç, o ile w dwóch kolejnych miesiàcach kalendarzowych obroty na innym rynku wyceny przekroczy∏y wielkoÊç obrotu na dotychczasowym rynku wyceny, z uwzgl´dnieniem § 13 ust. 2. 3. W przypadku d∏u˝nych skarbowych papierów wartoÊciowych, dla których ustalany jest kurs fixingowy na ERSPW, rynkiem wyceny jest ERSPW. § 4. 1. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na rynku wyceny sà wyceniane wed∏ug okreÊlonej ———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.