DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 marca 2004 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 389 — z dnia 22 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Protoko∏u zmian do Mi´dzynarodowej konwencji dotyczàcej uproszczenia i harmonizacji post´powania celnego wraz z dodatkami I i II, sporzàdzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. . . . . . . . . . . . . . 2346 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 390 — z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie S∏owiƒskiego Parku Narodowego ROZPORZÑDZENIA: 391 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏aty wnoszonej przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyj´cie na studia w paƒstwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2004/2005 . . . . . . . 392 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏aty wnoszonej przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyj´cie na studia w roku akademickim 2004/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych . . . . . . . 394 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç wagi automatyczne przenoÊnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, nape∏nianiu i rozprowadzaniu gazów p∏ynnych . . . . . . . . . . . . . . . 396 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie przys∏ugujàcego ˝o∏nierzom zawodowym i kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . . 397 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powo∏ywania do zawodowej s∏u˝by wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie . . . . . . 400 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy sk∏adów celnych, w których mogà byç sk∏adowane produkty podlegajàce kontroli weterynaryjnej niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogà byç tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkoÊci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby cz∏onków grupy producentów rolnych . . . . . . . . . . . . . 402 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upowa˝nionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach paƒstw Unii Europejskiej . . . . . . . 403 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu Êrodków ˝ywienia zwierzàt zawierajàcych bia∏ko zwierz´ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . 405 — Ministra Spraw Wewn´trzych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego w∏aÊciwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2346

Nr 43

2352 2352 2353 2359 2367 2369 2370 2377 2382

2382

2383 2387 2387 2390

2391

(dalszy ciàg spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 43

— 2346 —

Poz. 389 i 390

406 — Ministra Ârodowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujàcych dokumentacje hydrologiczne . . . . . 407 — Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych . . . . . . . . . . . . 408 — Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinno odpowiadaç medyczne laboratorium diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . 409 — Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu leków, które mogà byç traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokoÊci op∏aty rycza∏towej za leki podstawowe i recepturowe, iloÊci leku recepturowego, którego dotyczy op∏ata rycza∏towa, oraz sposobu obliczania kosztu sporzàdzania leku recepturowego . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 410 — z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03 411 — z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03 412 — z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2392 2395 2396

2398

. 2399 . 2399 . 2400

389
USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Protoko∏u zmian do Mi´dzynarodowej konwencji dotyczàcej uproszczenia i harmonizacji post´powania celnego wraz z dodatkami I i II, sporzàdzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u zmian do Mi´dzynarodowej konwencji dotyczàcej uproszczenia i harmonizacji post´powania celnego wraz z dodatkami I i II, sporzàdzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

390
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie S∏owiƒskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. S∏owiƒski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar 32 744,03 ha, w tym 21 572,89 ha po∏o˝onych w województwie pomorskim oraz 11 171,14 ha wód przybrze˝nych Morza Ba∏tyckiego. ———————
1)

§ 2. W sk∏ad Parku wchodzà: 1) obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od punktu granicznego po∏o˝onego na 184,75 kilometrze brzegu morskiego (wed∏ug kilometra˝a Urz´du Morskiego w S∏upsku) linià prostà w kierunku po∏udniowym do punktu granicznego nr 111, nast´pnie biegnie po punktach granicznych nr 169, 168, od nr 90 do nr 80 (wed∏ug mapy S∏owiƒskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 1), za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie linià prostà do pó∏nocnego naro˝nika dzia∏ki nr 344, nast´pnie biegnie wschodnià granicà dzia∏ek nr 344, 350/1 (wed∏ug arkusza nr 3 z 1995 r. mapy ewidencyjnej ob-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.